تجهیز ایستگاه راه آهن سلفچگان برای مرسوله های نفتی و پتروشیمی