کلیاتی در مورد شرکت حمل و نقل دریایی و ترانزیت خارجی