حمل بار در کریدور ترانزیستی به کمک شرکت حمل و نقل دریایی